ประกันความเสี่ยงภัยอุตสาหกรรมทั้งหมด

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย, การโจรกรรม,การตกหล่น, ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

สำหรับผู้ขายสินค้าผู้ต้องการความคุ้มครองจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากลูกหนี้ เนื่องจากความเสี่ยงทางการค้าในด้านต่างๆ เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน ฯ หรือเพิ่มเติมความเสี่ยงทางการเมือง เหมาะสำหรับกิจการภายในประเทศหรือระหว่างประเทศทุกรูปแบบ เพื่อการบริหารสภาพคล่อง ลดอัตรหนี้สูญ หรือเพิ่มเครดิตในการขอวงเงินสินเชื่อ

ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายในฐานะนายจ้าง เมื่อทำให้ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ หรือเป็นป่วยเป็นโรคขึ้น

ขอราคา

โปรดระบุประเภทของประกันภัยที่คุณกำลังมองหาและข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์

1 + 4 =

thTH