บริการของเรา

Are You Properly Insured

Are you living in Asia as a Westerner? Do you find it hard to understand the customs and rules and regulations? Living in any foreign country has its difficulties, just to be understood and to find your way about can be a nightmare at first. The last thing that is on your mind is if you have sufficient insurance cover.

But if you were back home, this type of thinking would be second nature and in some cases compulsory by law. So why is it when you begin to start living in a foreign country this thought process goes out of the window?

If anything your insurance needs have actually gone up, and the cover and state benefits you were entitled to back home, simply don’t exist in Thailand.

Below are some of the more popular insurances but bespoke plans are also available.

ประกันที่ต้องการในประเทศไทย

ประกันภัยสินค้า

การประกันภัยการขนส่งทางทะเล เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยจะให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว หรือขอวีซ่า (กลุ่มประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น) พร้อมให้ความคุ้มครองจาก

วิศวกรรมประกันภัย

เหมาะกับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ ฯ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมา

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษา พยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ

ประกันความเสี่ยงภัยอุตสาหกรรมทั้งหมด

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย, การโจรกรรม, การตกหล่น, ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆ

RESIDENTIAL PROPERTY & HOME OFFICE INSURANCE

เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป อาทิ บ้าน ทาวเฮาส์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม ประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายใน พร้อมวงเงินสำหรับศิลปวัตถุอันมีค่า ค่าที่พัก

ครอบคลุมประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง ประทับใจได้ในบริการตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงอู่ซ่อมรถ สามารถเลือกอู่ห้างหรืออู่คุณภาพมาตรฐาน พร้อมด้วยนวัตกรรม Quick Repair เคลมง่าย คุ้มครองแก่

การประกันภัยความรับผิดของบุคคลที่สามสำหรับธุรกิจ

Cover includes compensation for accidental death and damage to property of third party which occur in commercial property such as shops, resorts…

ประกันภัยส่วนบุคคล

สำหรับสถานประกอบการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ต ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ช่วยคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อความสูญเสียต่อชีวิต

ประกันภัยธุรกิจ

Business insurance policies have been developed to cover virtually any risk that a business could possibly face.

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

คุ้มครองความเป็นอิสรภาพในลักษณะของมูลค่าหลักประกันเพื่อการขอประกันตัวตนเอง จากกรณีที่อาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยประมาทในอนาคต

thTH